Tredecima

Tredecima

Utworzono: poniedziałek, 04, czerwiec 2018
Ewa Witańska

Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy i Rozwoju Gimnazjum NR 11 w Tychach TREDECIMA z siedzibą w Tychach przy Al. Niepodległości 108 w likwidacji.

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 3  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy i Rozwoju Gimnazjum NR 11 w Tychach TREDECIMA z siedzibą w  Tychach przy Al.  Niepodległości 108  z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i otwarcia jego likwidacji oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 maja  2018 r. sygn. sprawy KA.VIII NS-REJ. KRS/009447/18/159 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia  na Rzecz Pomocy i Rozwoju Gimnazjum NR 11 w Tychach TREDECIMA. Adres dla korespondencji: Aleja Niepodległości 108, 43-100 Tychy .

Likwidatorami stowarzyszenia zostały Panie:

Sawant Bomba Lucyna

Witańska Ewa

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 18 czerwca 2018r. na powyżej podany adres korespondencyjny Stowarzyszenia.

Likwidatorzy: Sawant Bomba Lucyna

                          Witańska Ewa

Tredecima

Utworzono: środa, 15, luty 2012
MN

Szanowni Rodzice!

 

Od wielu lat działa przy naszej szkole Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Gimnazjum nr 11 w Tychach „Tredecima”. Członkowie i zarząd Stowarzyszenia wywodzą się spośród rodziców uczniów aktualnie uczących się w Gimnazjum nr11 oraz grona pedagogicznego naszej szkoły. Czynnie uczestniczymy w życiu szkoły, aby poznać jej potrzeby i naszych dzieci do niej uczęszczających. Dzięki uzyskanym dochodom realizujemy działalność statutowa poprzez:

  • zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki

  • doposażenie sal lekcyjnych, świetlicy i sali gimnastycznej

  • dofinansowanie uczniom imprez kulturalnych i sportowych

  • dopłaty do obiadów, zakup odzieży i pomoc świąteczną dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej

 

Numer konta stowarzyszenia: Bank PKO SA 27 1240 1330 1111 0010 6600 1167

 

Ponieważ Stowarzyszenie „Tredecima” posiada prawny status organizacji pożytku publicznego (OPP) możemy my, Rodzice, włączyć się do tej działalności poprzez przekazanie w podatkowym zeznaniu rocznym 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia. Kwota z 1% podatku od każdego z nas – Rodzica będzie wykorzystana bezpośrednio dla naszych dzieci i naszej szkoły!

 

Przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wpisujemy do PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38.

Umieszczamy tam pełna nazwę Stowarzyszenia i numer Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) – 0000032329 oraz wnioskowaną kwotę.