Dokumenty szkolne

Czas pracy szkoły

Utworzono: środa, 03, wrzesień 2014
Administrator

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Ewa Witańska
PONIEDZIAŁEK        7:30-11:30/12:15-16:15
WTOREK            13:00-16:00
ŚRODA            7:30-11:00
CZWARTEK        7:30-11:30/12:15-14:15
PIĄTEK            7:30-12:00


mgr Agnieszka Ludynia
PONIEDZIAŁEK        7:30-8:00/8:45-12:00
WTOREK            7:30-13:00
ŚRODA            11:15-16:00
CZWARTEK        9:00-16:00
PIĄTEK            11:15-13:25/14:10-16:00

SEKRETARIAT
mgr Marta Basierak
mgr Monika Ziegert
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK         7:15-15:00

BIBLIOTEKA
mgr Anna Kapusta
mgr Edyta Pajda
PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK     7:50-15:20
PIĄTEK                    8:00-15:00

ADMINISTRACJA
mgr Agata Kubicka-Tota
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK         7:00-15:00

Statut szkoły

Utworzono: czwartek, 21, listopad 2013
Administrator

pobierz Statut w formacie doc albo pdf. 

Oferta szkoły

Utworzono: piątek, 08, marzec 2013
MN

Szkoła powstała w roku 1999 w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 13 przy Alei Niepodległości 108. Od początku jej istnienia jesteśmy placówką samodzielną, liczącą około 500 uczniów. Priorytetem gimnazjum było i jest zrównoważone nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, ze szczególnym naciskiem na edukację w zakresie języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski). Ustawicznie stwarzamy szanse rozwijania zainteresowań  uczniom  uzdolnionym w kierunkach artystycznych, sportowych , promując ich osiągnięcia w środowisku lokalnym. Uczniowie od lat osiągają wysokie wyniki w nauce, potwierdzone wynikami egzaminów gimnazjalnych, a także zajmują czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich. W roku szkolnym 2011/2012 16 uczniów uzyskało tytuł laureata, 4 – tytuł finalisty.

Od roku szkolnego 1999/2000 nasi uczniowie mieli możliwość uczenia się dwóch języków obcych oraz korzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, takich jak Europejskie Prawo Jazdy, zajęcia teatralne, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe, koło turystyczne i inne. Od wielu lat młodzież naszej szkoły jest zaangażowana w realizację międzynarodowych projektów szkolnych, dzięki czemu może doskonalić swoje umiejętności językowe. Ponadto, pod opieką pedagogów uczniowie wdrażani są w wolontariat i szereg akcji prowadzonych na terenie miasta Tychy.

Uczniowie rozwijają swoje zdolności w zakresie samorządności i przedsiębiorczości poprzez realizację przedsięwzięć samorządu szkolnego.

Tradycją naszej szkoły stały się coroczne spotkania z udziałem rodziców – „Święto Szkoły” - promujące uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce , zawodach sportowych i konkursach artystycznych.

Klasa DWUJĘZYCZNA

Klasa dwujęzyczna z wiodącym j. angielskim w ilości 5 godzin tygodniowo (kurs kontynuacyjny) i drugim obowiązkowym językiem obcym –niemieckim bądź francuskim nauczanym od podstaw.

UWAGA:

Warunkiem utworzenia grupy językowej jest minimalna liczba 12 uczniów w grupie.

Podania należy składać w terminie od 16 kwietnia 2013 do 23 maja 2013. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej zobowiązany jest do przystąpienia do sprawdzianu z języka angielskiego w oparciu o program szkoły podstawowej.

Klasy MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

 W zależności od preferencji uczniów (wpisanych w podaniach do Gimnazjum) powstaną oddziały ukierunkowane na rozwój uzdolnień matematycznych, matematyczno-przyrodniczych bądź biologiczno-ekologicznych– chemicznych. Pierwszy obowiązkowy język obcy – j. angielski (nauczany jako kontynuacja nauki języka obcego w szkole podstawowej). Przy podziale uczniów na grupy językowe uwzględniony zostanie poziom zaawansowania. Drugi obowiązkowy język obcy – j. niemiecki, j. rosyjski lub j. francuski nauczane od podstaw. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest minimalna liczba 12 uczniów w grupie.

 

Klasy HUMANISTYCZNO – ARTYSTYCZNA

Klasa ukierunkowana będzie na rozwój umiejętności humanistycznych, teatralnych, muzycznych, plastycznych. Obowiązkowym językiem obcym jest j. angielski (nauczany jako kontynuacja nauki języka obcego w szkole podstawowej). Przy podziale uczniów na grupy językowe uwzględniony zostanie poziom zaawansowania. Drugi obowiązkowy język obcy – j. niemiecki (nauczany od podstaw) lub j. francuski ( nauczany od podstaw) do wyboru. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest minimalna liczba 12 uczniów w grupie.

 

Od lat nasi uczniowie mają możliwość korzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. W ramach dodatkowych zajęć rozwijających proponujemy koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, artystyczne, teatralne oraz zajęcia z preorientacji zawodowej.

Uczniowie rozwijają swoje zdolności w zakresie samorządności i  przedsiębiorczości poprzez realizację przedsięwzięć samorządu szkolnego.

Dla uczniów z trudnościami w nauce proponujemy zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów.

Podstawowe założenia koncepcji pracy szkoły

Utworzono: poniedziałek, 19, listopad 2012
MN

Podstawowe założenia koncepcji pracy szkoły okres 1.09.2009 – 31.08.2014

1. Jakość nauczania jako główny priorytet działania szkoły.
a) zrównoważony rozwój wszystkich umiejętności uczniów – matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych, językowych
b) uzyskiwanie wysokich wyników z egzaminów gimnazjalnych, testów kompetencji,
c) rozwijanie uzdolnień uczniów, udział w zajęciach pozalekcyjnych, motywowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych,
d) udział w zajęciach w ramach projektów finansowanych z środków zewnętrznych: EFS, UM Tychy,
e) promocja osiągnięć i sukcesów uczniów,
f) stosowanie różnorodnych metod i form pracy na zajęciach, w tym technologii informacyjnej,
g) tworzenie programów własnych, autorskich oraz opracowanie innowacji pedagogicznych,
h) harmonijna i efektywna współpraca nauczycieli, budowanie właściwej atmosfery pracy

2. Nauczanie języków obcych.
a) rozwijanie kompetencji językowych uczniów,
b) tworzenie grup językowych o zróżnicowanym poziomie zaawansowania,
c) utworzenie oddziału dwujęzycznego z j. angielskim,
d) prowadzenie nauczania drugiego j. obcego; wzbogacenie oferty szkoły

3. Wychowanie, bezpieczeństwo i przeciwdziałanie patologii wśród młodzieży oraz promocja zdrowia.

a) kształtowanie właściwych postaw  uczniów,
b) zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły,
c) udział w programach profilaktycznych , przeciwdziałanie uzależnieniom i cyberprzemocy,
d) promowanie zdrowego stylu życia,

4. Udział w programach międzynarodowych  i pozyskiwanie środków unijnych.

5. Współpraca z rodzicami.

6. Uświadomienie wyboru dalszej drogi - szkoły średniej lub zawodowej.

Projekt gimnazjalny

Utworzono: poniedziałek, 29, listopad 2010
Administrator

Procedura realizacji projektu gimnazjalnego

Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach

 

§ 1.

Zasady ogólne

 

1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

2. Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej.

3. Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści poszczególnych zajęć zgodnie z podstawą programową określoną w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) i może wykraczać poza jej treści.

4. Projekty realizowane są w zespołach klasowych lub międzyoddziałowych.

5. Opiekun projektu ma obowiązek współpracować z innymi nauczycielami, jeśli wymaga tego tematyka projektu.

6. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, z zastrzeżeniem p.7, i nie powinien przekroczyć 3 miesięcy.

7. W szczególnych wypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu.

                                                                      

§ 2

Zadania opiekuna projektu

 

1. Wybór zakresu tematycznego projektów z uwzględnieniem ewentualnych propozycji uczniów i ustalenie niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana podczas realizacji projektu.

2. Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę projektów.

3. Podział uczniów na zespoły projektowe z zastrzeżeniem, że w zespole mogą być uczniowie różnych klas.

4. Ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celu projektu oraz problemu, który porusza projekt i przedstawienie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu.

5. Opracowanie i przedstawienie kryteriów oceny projektu.

6. Opieka nad zespołem podczas realizacji projektu, udzielanie wsparcie i konsultacji.

7. Bieżące monitorowanie pracy zespołu, dokonanie oceny pracy każdego członka zespołu po zakończeniu projektu.

 

§ 3

Zadania uczniów realizujących projekt

 

1. Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.

2. Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole.

3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych  i wyznaczonych zadań.

4. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodniony z opiekunem projektu.

 

§ 4

Realizacja projektów

 

1. Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po rozpatrzeniu uwag uczniów biorących w nich udział.

2. Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.

3. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych  z  realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

 

§ 5

Zakończenie projektu i prezentacja

 

1. Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.

2. Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.

3. Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.

 

 

§ 6

Ocena projektu

 

1. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.

2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.

3. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkoły.

4. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.

5. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie  z ustaleniami w statucie szkoły.

6. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie.

7. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w pkt. 3.

 

§ 7

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 25.11.2010.