Procedury

Kontrola frekwencji

Utworzono: czwartek, 20, wrzesień 2007
Administrator

PROCEDURA KONTROLI FREKWENCJI ORAZ REALIZOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

1.Nauczyciel prowadzący lekcję ma obowiązek sprawdzenia obecności i dokonania stosownych zapisów w dzienniku lekcyjnym.
2.Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.
3.Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych tylko na podstawie pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów). W sytuacjach nagłego zachorowania, rodzice (opiekunowie) powiadamiani są telefonicznie i zobowiązani są do osobistego odebrania dziecka lub upoważnienia innej osoby.
4.Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek pisemnego lub ustnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole w terminie 7 dni od zakończenia nieobecności.
5.O przewidywanej dłuższej nieobecności dziecka (np. pobyt w sanatorium, szpitalu, przewlekła choroba) należy powiadomić wychowawcę wcześniej pisemnie, telefonicznie lub osobiście.
6.W przypadku dłuższych, nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia lub ewidentnych wagarów podejmowane są kolejno, w miarę potrzeb, następujące kroki:
I. Wychowawca kontaktuje się z rodzicem (opiekunem prawnym)
II. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym nawiązuje kontakt z opiekunem prawnym w związku z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego,
wywiad środowiskowy
przeprowadzenie rozmowy diagnozującej za potwierdzeniem odbioru (notatka służbowa)
III. Zawiadomienie rodziców - FORMA PISEMNA (list polecony)
1.upomnienie rodziców w formie pisemnej,
2.jeśli rodzic/opiekun prawny nie reaguje na pisma i wizyty informujemy pisemnie policję
3.informujemy o upomnieniu do Sądu Rodzinnego,
4.informacja do organu prowadzącego.
IV ADRESAT NIE ZAMIESZKUJE POD WSKAZANYM ADRESEM
1.informacja do dyrektora szkoły
2.nawiązanie kontaktu z policją celem ustalenia zamieszkania,
3.policja monitoruje sprawę a szkoła podaje tą informację do organu prowadzącego.
W przypadku nie ustalenia miejsca zamieszkania składamy doniesienie do Sądu Rodzinnego (notatka służbowa jakie kroki dotychczas podjęliśmy)

V ADRESAT NIE ODBIERA LISTU
1.wizyta wychowawcy wraz z pedagogiem w domu ucznia celem ustalenia przyczyny nie realizowania obowiązku szkolnego (sporządzenie notatki służbowej),
2.informacja do dyrektora szkoły,
3.powiadomienie policji o niezrealizowaniu obowiązku szkolnego oraz Sądu Rodzinnego
4.monitoring sprawy przez pedagoga szkolnego

Użycie przez ucznia środka psychoaktywnego

Utworzono: środa, 19, wrzesień 2007
Administrator
PROCEDURA W PRZYPADKU ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
Gimnazjum nr 11 w Tychach

1.Nauczyciel, który podejrzewa użycie przez ucznia środka psychoaktywnego powiadamia wychowawcę klasy.
2. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym podejmują interwencje:
powiadamia dyrektora szkoły
a)Odseparowanie od klasy (higienistka, w przypadku nieobecności, pedagog szkolny),
b)Natychmiastowe powiadomienie rodziców. Wskazanie rodzicom adresów instytucji, osób mogących udzielić pomocy.
c)Zawiadamianie pogotowia ratunkowego, policji.
d)Policja przekazuje informację do sądu.
e)Nagana dyrektora, obniżenie oceny z zachowania.
f)SPORZĄDZENIE NOTATKI SŁUŻBOWEJ !