Użycie przez ucznia środka psychoaktywnego

Utworzono: środa, 19, wrzesień 2007 Administrator
PROCEDURA W PRZYPADKU ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
Gimnazjum nr 11 w Tychach

1.Nauczyciel, który podejrzewa użycie przez ucznia środka psychoaktywnego powiadamia wychowawcę klasy.
2. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym podejmują interwencje:
powiadamia dyrektora szkoły
a)Odseparowanie od klasy (higienistka, w przypadku nieobecności, pedagog szkolny),
b)Natychmiastowe powiadomienie rodziców. Wskazanie rodzicom adresów instytucji, osób mogących udzielić pomocy.
c)Zawiadamianie pogotowia ratunkowego, policji.
d)Policja przekazuje informację do sądu.
e)Nagana dyrektora, obniżenie oceny z zachowania.
f)SPORZĄDZENIE NOTATKI SŁUŻBOWEJ ! Odsłony: 863