Procedury

Kradzież

Utworzono: czwartek, 20, wrzesień 2007
Administrator
Procedury postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły (gdy sprawca jest znany) w Gimnazjum nr 11 w Tychach

1.Natychmiastowe wezwanie rodziców ucznia, który dokonał kradzieży, powiadomienie policji.
2.Nagana dyrektora szkoły.
3.Obniżenie oceny z zachowania.
4.Zakaz udziału w imprezach szkolnych na okres pół roku od chwili popełnienia czynu nagannego.

Palenie papierosów przez uczniów

Utworzono: czwartek, 20, wrzesień 2007
Administrator
Procedury postępowania oraz reguły współpracy z rodzicami w wypadku palenia papierosów przez uczniów.

1.Rozmowa dyscyplinująca z uczniem – wychowawca, pedagodzy.
2.Rozmowa ostrzegawcza z uczniem w obecności rodziców.
3.Rozmowa ostrzegawcza z rodzicami w przypadku powtórzenia się sytuacji.
4.Nagana dyrektora.
5.Wykonywanie prac na rzecz szkoły, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
6.Obniżenie oceny z zachowania.
7.Zakaz udziału w imprezach szkolnych na okres 3 m-cy.

Zaniedbywanie zdrowia ucznia

Utworzono: czwartek, 20, wrzesień 2007
Administrator
Procedury postępowania względem rodziców w przypadku zaniedbywania zdrowia ucznia Gimnazjum nr 11 w Tychach

1.Rozmowa z rodzicami.
2.Konsultacja z pielęgniarką szkolną.
3.Wskazanie poradni specjalistycznych w celu udzielenia pomocy dziecku.
4.Wskazanie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły, miasta.
5.W drastycznych przypadkach powiadomienie o braku należytej opieki Sąd Rejonowy w Tychach Wydział Rodzinny i Nieletnich

Agresywne zachowanie

Utworzono: czwartek, 20, wrzesień 2007
Administrator

Procedury postępowania oraz reguły współpracy z rodzicami w wypadku agresywnego zachowania ucznia Gimnazjum nr 11 w Tychach


1.Rozmowa ostrzegawcza z uczniem w obecności wychowawcy i pedagoga.
2.Nagana dyrektora.
3.Wezwanie rodziców.
4.Obniżenie oceny z zachowania.
5.W wypadku częstych powtarzających się agresywnych zachowań powiadomienie dzielnicowego w celu przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej, dyscyplinującej z uczniem i jego rodzicami.
6.W sytuacji dotkliwego pobicia zagrażającego zdrowiu i życiu dziecka zawiadomienie lekarza lub wezwanie karetki pogotowia z natychmiastowym wezwaniem rodziców, wezwanie policji.
7.W przypadku aktu wandalizmu naprawienie wyrządzonych szkód lub uiszczenie opłaty za ich naprawę.

Spożycie alkoholu przez ucznia

Utworzono: czwartek, 20, wrzesień 2007
Administrator

Procedury postępowania oraz reguły współpracy z rodzicami w wypadku spożycia alkoholu
ucznia Gimnazjum nr 11 w Tychach


1.Odizolowanie ucznia, zapewnienie mu opieki – pielęgniarka szkolna lub pedagog.
2.Nagana dyrektora.
3.Wezwanie pisemne, w wypadku powtórzenia się sytuacji.
4.Obniżenie oceny z zachowania.
5.W wypadku upojenia alkoholowego natychmiastowe wezwanie rodziców, w sytuacji ich nieobecności w domu wezwanie karetki pogotowia, w celu ratowania życia lub zdrowia ucznia.
6.W sytuacji wielokrotnego nadużywania alkoholu przez ucznia powiadomienie Sądu Rejonowego w Tychach Wydział Rodzinny i Nieletnich.