Rekrutacja 2017

Utworzono: czwartek, 16, luty 2017 Administrator


Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach
– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja


Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59),
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 oraz z 2017 r. poz. 60),
3. Rozporządzenie MEN z dnia 16.03.2017r. (Dz.U. 2017r. poz. 610) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

 


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach
zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.
2. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w formie elektronicznej.
3. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach.
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.
5. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Szkołę Podstawową nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach jako szkołę pierwszego wyboru.
6. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z zapisami Ustawy z dnia 14.12.2016 – Prawo Oświatowe, Ustawa z dnia 14.12.2016 – Przepisy wprowadzające – Prawo Oświatowe; rozporządzeń i aktami prawa miejscowego stosuje się zapisy Ustaw, rozporządzeń i aktów prawa miejscowego.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach
2) dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach
3) Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
4) kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w niniejszym Regulaminie;
5) liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
6) liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
7) wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach


Rozdział II
Zasady rekrutacji

§ 3

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/18 jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce.
2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

§ 4.

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1) zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru;
2) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
3) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy przyjętych i listy nieprzyjętych do szkoły;
4) postępowanie odwoławcze;
5) postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

§ 5.
1. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego w szkole pierwszego wyboru na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. Kandydat do oddziału dwujęzycznego zobowiązany jest do przystąpienia do ogólnopolskiego testu predyspozycji językowych, opracowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się 28.04.2017 o godzinie 14.00.
3. Pisemny sprawdzian predyspozycji językowych trwa 90 minut, maksymalna liczba punktów do uzyskania w sprawdzianie wynosi 200 punktów, co stanowi 50 punktów w systemie rekrutacyjnym.
4. Uczeń uzyskał pozytywny wynik ze sprawdzianu jeżeli uzyskał przynajmniej 30% punktów.
5. Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego ustala listę przyjętych do oddziału dwujęzycznego, według uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego.
6. W przypadku większej liczby kandydatów do oddziału dwujęzycznego niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych – maksymalnie 50 punktów rekrutacyjnych
2) świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem – 7 pkt.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata
2) niepełnosprawność kandydata
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria , o których mowa w ust. 7 mają równą wartość.
8. Przepisy § 5 ust. 7 oraz § 6 stosuje się odpowiednio.

9. Terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla młodzieży:

1) od 24.04.2017 do 28.04.2017r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej, klasy VII ogólnodostępnej, klasy IV - przez rodzica kandydata.

2) 28.04. 2017r. godz. 14.00 - przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego

3)8 maja 2017r. – godz.14.00 - podanie do podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych

4) od 23 czerwca do 26 czerwca 2017 r.- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia klasy III i VI szkoły podstawowej
5) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły- 3 lipca 2017 r. godz.12.00
6) do 4 lipca 2017 r. do godziny 12.00 - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły tj. złożenie oryginałów świadectwa klasy III/VII szkoły podstawowej o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

7) 4 lipca 2017r. do godziny 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Rozdział III
Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 6.

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy VII dwujęzycznej jest złożenie wniosku.
2. Wniosek wypełnia się on-line poprzez portal oświatowy (www. oswiata.tychy.pl/rekrutacja.html).
3. Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

 

Rozdział IV

Procedura odwoławcza przypadku rekrutacji do klasy dwujęzycznej.

§ 7

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic lub opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.
3. Rodzic lub opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.


Rozdział V

Postępowanie w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w oddziałach innych niż dwujęzyczne.
§ 8


1. Do klasy IV i klasy VII przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo promocyjne odpowiednia do klasy IV i klasy VII szkoły podstawowej. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy VII, jeżeli posiadają świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej;
2. W przypadku większej liczby kandydatów do klasy IV i klasy VII ogólnodostępnej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postepowania bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) ocena z zachowania – wzorowa -10 pkt, bardzo dobra – 8 pkt, dobra – 6 pkt; 0 pkt – za ocenę poprawną, nieodpowiednią oraz naganną;
2) średnia ocen na świadectwie x 10,
3) świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt,
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na podstawie kryteriów z ust. 2 brane są pod uwagę następujące kryteria w kolejności:
1) rodzeństwo uczęszczające do szkoły,
2) średnia ocen na świadectwie odpowiednio klasy III lub klasy VI,
3) ocena z zachowania.
4. Oceny wniosków dokonuje powołana przez dyrektora komisja.

Rozdział IV
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 9.
1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

 

 


 


 

REKRUTACJA DO KLAS CZWARTYCH I SIÓDMYCH W SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

https://spklasy4i7-tychy.nabory.pl

Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadzana jest rekrutacja do:

• klasy IV oraz klasy VII dwujęzycznej i klasy VII ogólnej Szkoły Podstawowej nr 13 (powstającej w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 11)

• klasy IV oraz klasy VII dwujęzycznej, klasy VII mundurowej i klasy VII ogólnej Szkoły Podstawowej nr 14 (powstającej w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1)

• klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 37

Harmonogram rekrutacji do klas IV szkół podstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy czwartej.

24 - 28 kwietnia 2017 r.

2.

Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy czwartej szkoły podstawowej.

23 - 26 czerwca 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3 lipca 2017 r. do godziny 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli uczęszczania.

4 lipca 2017 r. do godziny 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4 lipca 2017 r. do godziny 15.00

 

Harmonogram rekrutacji do klas VII szkół podstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej.

24 -28 kwietnia 2017 r.

do godziny 12.00

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi

28 kwietnia 2017 r.

godzina 14.00

3.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych.

8 maja 2017 r.

do godziny 14.00

4.

Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej.

23 – 26 czerwca 2017 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3 lipca 2017 r. do godziny 12.00

7.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli uczęszczania.

4 lipca 2017 r. do godziny 12.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4 lipca 2017 r. do godziny 15.00

 

W dniu 24 kwietnia 2017 roku uruchomiona zostanie elektroniczna rekrutacja

do wyżej wymienionych klas.

Oddziały klas VII dwujęzycznych:

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia który otrzymał promocję do klasy VII oraz uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku większej liczby kandydatów którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, niż liczba wolnych miejsc w oddziale na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

- świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.


 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dzieci rozpoczynające edukację w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane będą do klas pierwszych w szkole, w obwodzie której zamieszkują.

UWAGA ! W związku z koniecznością dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i wydłużeniem cyklu nauczania w szkołach podstawowych, nastąpi zmiana granic dotychczasowych obwodów szkół podstawowych.

Rejonizacja nie będzie obowiązywała przy zapisach do następujących szkół:

• Szkoła Podstawowa nr 13 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 11)
• Szkoła Podstawowa nr 14 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1)
• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19
• oddział hokejowy w Szkole Podstawowej nr 36
• Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.
• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12

Zapisy dzieci do szkół obwodowych rozpoczną się 13 marca 2017 r.

Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić elektroniczne zgłoszenie w systemie rekrutacyjnym, wydrukować i złożyć podpisane w szkole obwodowej w terminie od 13 do 31 marca lub wypełnić papierowy formularz zgłoszenia dostępny w sekretariacie szkoły obwodowej.

Na wniosek rodziców, do klas pierwszych będą również przyjmowane dzieci spoza obwodu, których rodzeństwo w roku szkolnym 2017/2018 będzie uczęszczać do tej samej szkoły.

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu (w przypadku rodzeństw) oraz do:
- Szkoły Podstawowej nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 14
- Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19
- oddziału hokejowego w Szkole Podstawowej nr 36
będzie można składać w terminie od 19 kwietnia do 5 maja 2017 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji do ww. szkół należy wypełnić elektroniczny wniosek w systemie rekrutacyjnym, wydrukować i złożyć podpisany w szkole wymienionej we wniosku na pierwszym miejscu w terminie od 19 kwietnia do 5 maja lub wypełnić papierowy formularz wniosku dostępny w sekretariacie każdej szkoły.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz oferta szkół już wkrótce. Zapraszamy !

Zródło: Portal Oświatowy Tychy

 

 

Oświadczenie o wyborze szkoły dla dziecka można pobrać w formacie docx albo pdf.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drodzy Rodzice Uczniów klas III i VI szkół podstawowych.

Informujemy, że w związku z projektem przekształcenia

Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach w Szkołę Podstawową nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi odbędzie się spotkanie informacyjne - Dzień Otwarty –

7 marca 2017o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej. Serdecznie na nie zapraszamy.

Zapraszamy do nowo otwieranych klasVII naszej szkoły:

- dwujęzycznych z językiem angielskim jako językiem wiodącym;

- ogólnodostępnych.

Prowadzimy również nabór do klas IV naszej szkoły.

Deklarację potwierdzenia woli uczęszczania (dostępna na stronie www.gim11.tychy.pl i w sekretariacie szkoły) do naszej szkoły należy składać w sekretariacie do 10.03.2017.

Nasze atuty:

- jednozmianowość,

- doświadczona kadra pedagogiczna,

- dobrze wyposażone pracownie, dostosowane do prowadzenia zajęć z fizyki, chemii, biologii, geografii i pozostałych przedmiotów,

- świetlica szkolna, obiady,

- bezpieczna szkoła objęta monitoringiem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Tel. 32 227 27 49

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego

w Tychach

 

 

 

Odsłony: 3048